Rólunk

2018 szeptemberében nyitotta meg kapuit Érd első római katolikus családi bölcsődéje a Tompa Mihály u.1. szám alatt. A Székesfehérvári Egyházmegye tulajdonában lévő, teljesen felújított, korszerű épületben várjuk a gyermekeket. Bölcsődénk fenntartója a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány.

Az egyházi gyermekintézményekben egy elkötelezett, jól körülhatárolt világkép, világszemlélet szellemében történik minden. Nem tanít mást mint a többi intézmény, csak minősége, szellemisége teszi mássá. A jó hír, az evangélium az, amit közvetíteni óhajt.

A keresztény nevelés meghatározó pedagógiai elveit a Szentírásból meríti, hisz Szent Pál szavai szerint: „minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, az igazi életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen…” (2. Tim. 3,16-17)

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Bölcsődénk a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás során intézményünk remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Krisztusi emberre van e világnak szüksége, aki másokért tud élni és magát szétosztani képes. Feladatunk, hogy ezért mindent megtegyünk, hiszen Krisztus is ezt tette értünk. Kézen kell fogni a gyermeket, szüleiket és egymást is, hitet kell adni nekik, tudják e szerint élni érdemes.

A gyermek Isten ajándéka. A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket, a tapasztalatokat környezetéből szívja magába. A vele kapcsolatban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a gyermek köré, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, és utat nyisson Isten szavának.

Bölcsődei  nevelésünkben megjelenő értékek:

  • gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom légköre; egyéni bánásmód
  • családiasság: elsősorban a gyermek feltétel nélküli elfogadásában, szeretetében nyilvánul meg
  • a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában;
  • a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése

A szabad játéknak semmi mással nem helyettesíthető szerepe van a gyermek fejlődésében. Játékos formában ismertetjük meg  a bibliai történeteket. Ezeken keresztül erkölcsi értékeket közvetítünk nekik, elmélyítve bennük a szeretet, megértés, hála, tisztesség, megbocsátás iránti igényt. Igyekszünk megismertetni a gyermekekkel az egyházi ünnepekhez és az évszakokhoz kapcsolódó szokásokat.