Rólunk

Az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatt, egy teljesen felújított, korszerű épületben nyílik meg a város első római katolikus, bölcsőde és nappali kisgyermekellátó intézménye, melynek fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye.

 

A Római Katolikus Egyház számára is kiemelten fontos a gyermekek nevelése. Az egyházi gyermekintézményekben egy elkötelezett, jól körülhatárolt világkép, világszemlélet szellemében történik minden. Nem tanít mást mint a többi intézmény, csak minősége, szellemisége teszi mássá. A jó hír, az evangélium az, amit közvetíteni óhajt.

A keresztény nevelés meghatározó pedagógiai elveit a Szentírásból meríti, hisz Szent Pál szavai szerint: „minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, az igazi életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen…” (2. Tim. 3,16-17)

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi bölcsőde/óvoda a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás során intézményünk remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Krisztusi emberre van e világnak szüksége, aki másokért tud élni és magát szétosztani képes. Feladatunk, hogy ezért mindent megtegyünk, hiszen Krisztus is ezt tette értünk. Kézen kell fogni a gyermeket, szüleiket és egymást is, hitet kell adni nekik, tudják e szerint élni érdemes.

A gyermek Isten ajándéka. A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket, a tapasztalatokat környezetéből szívja magába. A vele kapcsolatban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a gyermek köré, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, és utat nyisson Isten szavának.

Intézményünk ökumenikus szellemiségű, katolikus nevelést nyújt.  Tiszteljük, és elfogadjuk a másik ember vallását, ugyanakkor gyermekeink megismerkedhetnek a vallási gyakorlatban lévő különbségekkel és hasonlóságokkal. A gyermekeknek olyan gondoskodást, nevelést biztosítunk, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz. Az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása az óvodában elengedhetetlen gyermek – pedagógus bensőséges kapcsolatának kialakításához, a neveléshez, fejlesztéshez.

A játék a kicsiny gyermek legfontosabb pszichikus szükséglete, melynek minden nap ki kell elégülnie. A szabad játéknak semmi mással nem helyettesíthető szerepe van a gyermek fejlődésében. Játékos formában ismertetjük meg  a bibliai történeteket. Ezeken keresztül erkölcsi értékeket közvetítünk nekik, elmélyítve bennük a szeretet, megértés, hála, tisztesség, megbocsátás iránti igényt.

Bölcsődei /Óvodai nevelésünkben megjelenő értékek:

  • gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom légköre;
  • családiasság: elsősorban a gyermek feltétel nélküli elfogadásában, szeretetében nyilvánul meg, hasonlóan az anya – gyermek kapcsolatban jelenlévő szeretethez;
  • a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában;
  • a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése

 

A vallásos nevelést a liturgikus évnek megfelelően építjük be munkánkba, ünnepeinkbe és a tevékenységi formákba. A liturgikus év: Jézus életének eseményei időrendi sorrendben. A hét minden napján a különböző foglalkozások során jelezzük, hogy a liturgikus év mely szakaszában vagyunk.

Igyekszünk megismertetni a gyermekekkel az ünnepekhez és az évszakokhoz kapcsolódó szokásokat. A programok és foglalkozások megtervezésénél kitérünk az aktuális évszak sajátosságainak megtanítására és érzékeltetésére.

 

A 2-5 éves gyermekeket a meglévő létszám függvényében egész évben fogadni tudjuk, nincs külön beiratkozási időpont.